facebook

 

F. VANDAMME
STANDPUNT

Liefde, Haat, Harmonie versus Terrorisme

(1) 

Naar aanleiding van de vele aandacht voor toenemend geweld in de wereld en de denominatie ervan als “terrorisme”, krijgen we vele oproepen voor “liefde” als alternatief of zelfs als enig alternatief om het terrorisme definitief te elimineren…

(2) 

De vraag stelt zich uiteraard of dit:liefde, een strategisch ernstig antwoord is op het terrorisme? Of is het eerder een emotionele, irrationele, blinde uiting en uitdrukking van een wens tot actie in antwoord op dit geweld. Een actie die als een ontlading voor stress, spanning functioneert, als een placebo…??

(3) 

Uiteraard is het toch de moeite waard deze oproep tot liefde ernstig te nemen. Hierbij kan men onderzoeken wat dit antwoord betekent en hoe functioneel of dysfunctioneel dit antwoord is.

(4) 

“Liefde” kan men hier letterlijk of figuurlijk nemen, in enge of bredere zin.
In de letterlijke, enge betekenis verwijst liefde naar eenheid, door copulatie tussen partners. We zien dat deze liefde, vrij essentieel is voor het voortbestaan van het leven bij vele soorten dieren, inclusief de mens.

(5)

We zien echter ook dat deze “letterlijke liefde”, ook bij de mens en bij vele andere vormen van leven, niet alleen naar unificatie leidt, maar ook leidt tot veel strijd, haat en oorlog, met ook gekwetsten en doden.

(6)

We kunnen echter ook “liefde” in een figuurlijke betekenis nemen. Hier ook hebben we dat liefde verwijst naar eenheid, naar verenigen. Dit kan culturele, religieuze eenheid zijn, enz.…
Maar ook figuurlijke liefde leidt tot tegenstellingen, tot alternatieve vormen van eenheid. Hier krijgen we zoals bij de letterlijke liefde ook competitie tussen alternatieve mogelijke vormen van eenheid. Met andere woorden unificatie leidt onvermijdelijk en onverbiddelijk tot tegenstelling, tot strijd tot haat tussen andere vormen van culturen, religie. Dit is zelf een ecologische wetmatigheid.

(7)

Liefde zowel letterlijk als figuurlijk brengt dus geen oplossing tegen geweld, voor micro of macro-unificatie. Integendeel: hoe meer liefde, of unificatie, des te meer ook haat of dissonantie ontstaat…

(8)

Betekent dit dat er geen oplossing bestaat voor meer vrede, voor meer macro-eenheid, unificatie, integratie, met hogere welzijn en welvaart tot gevolg. Immers strijd, geweld brengt onvermijdelijk meer een meer destructie, armoede, lijden, honger, ziekte…

(9)

Het antwoord is gelukkig positief! Er is een alternatief voor liefde, voor geweld!
Het alternatief is H A R M O N I E.

(10)

Maar is Harmonie niet een woord dat functioneert sociaal-maatschappelijk juist zoals de termen “vrede”, “liefde”?

(11)

Immers wanneer men spreekt over “vrede”, zoals zo vele spreekwoorden, uitdrukkingen stellen, kijk dan uit naar de reële voorbereiding tot oorlog. Als men spreekt over liefde, let dan op voor, de “haat”, tussen personen, groepen…

(12)

De term “Harmonie” is, onzes inziens, wel van een structureel andere aard. Harmonie immers houdt expliciet rekening met en vertrekt juist van de tegenstellingen die ze juist probeert te overstijgen. De term harmonie, verbergt niet de tegenstellingen, wat juist gebeurt in het zogenaamd “vrede” of “liefdes denken…”

(13)

Wat bedoelen we nu concreet met “Harmonie”?

(14)

Harmonie is een product van (1) stimuleren van positieve attractie processen (bijv. liefde in de vele betekenissen bij dier, mens, natuur) en (2) stimuleren van dulden van allerlei vormen van irritatie processen door anderen: mens, dier, natuur (zo bijv. zelfs iets zo banaal als bijv. langdurig luidruchtig lachen door vreemde personen in de omgeving). Het stimuleren van hogervermelde zeer uiteenlopende processen gebeurt echter met het doel van stimuleren van diversiteit en creativiteit voor betere overlevingskansen, betere levenskwaliteit…

(15)

Daarenboven betekent harmonie deze beide soorten processen tot een dynamisch evenwicht te brengen. Dit dynamisch evenwicht is uiteraard een altijd blijvend streven naar  het bereiken van hoger niveau van evenwicht…

(16)

Deze harmonie is cruciaal op  micro: binnen elk organisme, zowel als op macro niveau: binnen elke vorm van groep, cultuur, religie, organisatie, bedrijf…

(17)

In dit licht kunnen we elke zorgverlener, geneesheer, bedrijfsleider, politicus, onderwijzer, leider, kunstenaar, scenarist,  filmmaker, sporter, rechter, advocaat, politie-agent zien als een therapeut die op zijn niveau, in zijn organisatie en veld zoekt een hoger niveau van harmonie te bereiken.

(18)

We kunnen deze collectieve en individuele rol en functie van harmonie therapeut ook formeel functioneel beschrijven en uitwerken.

(19)

We kunnen nu gerichter terugkomen op de problematiek van oorlog en vrede, in de harmonie benadering. Het grote voordeel van de harmonie benadering is dat de “oorlog” dreiging niet verdonkeremaand wordt en verborgen via constructies over pseudo-vrede en liefde. Integendeel de factoren van irritatie en mogelijke agressie worden zo veel mogelijk in de beschrijving van de harmonie factoren en de beschrijving en bepaling van het dynamisch evenwicht tussen de eenheid aspiraties enerzijds, versus de pluralisme of  “anders zijn” factoren (tweedracht, perspectieven), expliciet gemaakt en continu tegen elkaar afgewogen en gethematiseerd.

(20)

De grote verschillen tussen de grote politieke opties van communisme, nationaalsocialisme, kapitalisme, socialisme, liberalisme, sociaalliberalisme, maoïsme, christendom, islam, confucianisme enz. kunnen beschreven worden als verschillende wijzen van aanpak van de harmonie uitdagingen in het licht van het creëren onder andere van een dynamisch evenwicht…

(21)
Proeve tot formele voorstelling van Harmonie
1. S: processen voor stimuleren van andere processen.
2. A: processen voor liefde: d.w.z. positieve attractie processen, tussen mens/dier/natuur (in enge of brede zin).
3. S(A) processen voor stimuleren van processen voor positieve attractie processen.
4. D: processen voor dulden van andere processen.
5. I: Irritatie processen: d.w.z. processen van de negatieve attractie tussen mensen, dieren, planten, natuur.
6. S (D): processen voor stimuleren van dulden van andere processen
7. S (D(I)): processen voor stimuleren van dulden van irritatie processen (d.w.z. van negatieve attractie)
Opmerking: ecologisch zijn beide processen van zowel A (positieve attractie), als I (negatieve attractie) essentieel voor voortbestaan van de mens, leven en verbeteren van levenskwaliteit.
8. Δ E: dynamisch evenwicht tussen processen
9. Eerstegraads harmoniemodel: H

H = (Δ E =(S (A))/(S (D(I))))
10. Tweedegraads harmoniemodel H²

H²= (Δ E =(S(I) * S (A))/(S (D(I)) ))

Opmerking: bij een tweede graad visie op Harmonie: H² heeft men dat men zelfs irriterende processen (SI) stimuleert, wel in het oog houdend het zo belangrijk delta E:ΔE nl. het dynamisch evenwicht in het licht van toenemende kwaliteit van sociaal bewustzijn, welvaart en vooral individueel en sociaal welzijn, maar ook van creativiteit, diversiteit, pluralisme…
(22)
H3: Het Harmonie H3 begrip bestaat uit een integratie (Σ) van een individueel dynamisch evenwicht (δEi), met een kleine groep (familie) dynamisch evenwicht (δEf) en een grote groep (cultuur) dynamisch evenwicht (δEc).
H = Σ δEi * δEf * δEc
(23)
Nominalistische of hedendaagse wetenschappelijke benadering van Harmonie principe Hn.:
Indien de Harmonie H3 daalt, onder een drempel (threshold), dan verander het stimulering gedrag van bestaande processen en/of start nieuwe stimuleringsprocessen (efficiënte benadering van waarheid). Immers “Harmonie” is zoals alle woorden een middel om actie en interactie te stimuleren. De vaststelling dat de verkregen harmonie waarde te laag is, is een duidelijke indicatie dat de harmonie aanpak in de bestaande omgeving niet voldoende efficiënt is en dus dient bijgestuurd te worden. Op gezette tijden dient een nieuw assessment gedaan en verder bijgestuurd te worden, desgevallend door het overgaan naar een harmonie van een hogere orde.
In de nominalistische benadering van harmonie is “harmonie” het zoeken naar een evenwicht van (verbale, fysische) actie en interactie tussen mens, dier, plant, natuur dat altijd opnieuw moet aangepast worden, in functie van de bereikte resultaten (altijd in verandering en dynamisch). Een absoluut objectief doel is niet mogelijk en slechts een voorwendsel voor bedrog, manipulatie en misbruik.
(24)
Essentialistische of platonische Harmonie benadering principe (He): Versterk en optimaliseer uw stimulatie processen. Het optimaal evenwicht bestaat objectief, is kenbaar en bereikbaar. 
(25)
Gematigd essentialische Harmonie principe (Hg ): Het optimale evenwicht bestaat maar is niet met zekerheid bereikbaar.

(26)

Sartre-iaanse Harmonie principe (Hs): Het individueel dynamisch evenwicht δEi is gericht op groepsdynamisch evenwicht en zelfs functie van dit groepsevenwicht δEc. “Immers de mens heeft geen andere wetgever dan zichzelf en in verlatenheid dient hij over zichzelf te beslissen, en dit niet door naar zichzelf toe te werken; maar altijd door een doel buiten zichzelf te zoeken, realiseert hij zich als menselijk wezen” (Sartre, 1946. Het Existentialisme is een humanisme).

(27)
Indo-Europees Harmonie principe
(H i-e): stimuleer eenheid via stimuleren van hiërarchie (h) en hiërarchie gebaseerde eenheid, minimaliseer diversiteit en anders zijn.

Hi-e = (Δ E= (S(h) * S(hA))/(S (-D(I))))

(28)
Heideggers Harmonie principe(Hh): Stimuleer via hiërarchie gebaseerd Nationalisme (N) de culturele sociale groep (Ecs) eenheid middels verheffen en overtreffen van en met de zijnden (Das Sein) (VZ). “Das Sein” is een absoluut referentiepunt dat we niet kennen.

Hh = (Δ E= (S(h) * S(hNAcs) * VZ)/(S (-D(I))))

(29)
Gramsci-Harmonie principe (Hg): Stimuleren van een dynamisch evenwicht door stimuleren van nationalistische sociaal culturele processen van eenheid en groei gecombineerd met en als uiteindelijk doel een stimuleren van internationale processen van eenheid van de arbeidsklasse.

Hg = (S Δ N (A) )/(S Δ N * S(D IP))

N = nationalistische processen
IP = internationale processen voor eenheid van de arbeidsklasse

(30)

Mussolini harmonie principe (Hm): stimuleren van hiërarchie gebaseerde christelijke nationalistische sociaal culturele eenheid met minimaliseren van diversiteit en alternatieve ontwikkelingen.
Hm = Δ E = (S ∆ N(hA))/(s (-D(e)))

(31)

Toegepast Wetenschappelijke Juridische Harmonie principes (Hj):

∆ E=(S ∆ N(N)*SR)/(S ∆ N*S D(I))

SR = Rechten van de mens stimulerende processen

(32)

Standaard religieus harmonie principe (Hsr): stimuleren van de eenheid van eigen religieuze groep met bestrijden van afwijkende religieuze groepen, die dicht verwant zijn met de eigen groep (hoe dichter bij de eigen groep, hoe sterker de bestrijding).

(33)

Gevorderd religieuze harmonie principe (Hgr): stimuleren van de eenheid van eigen religieuze groep met stimuleren van afwijkende religieuze groepen.

(34)

Atheïstische religie Harmonie principe (Ha): Stimuleren van religieuze processen als rituele individuele, groep en culturele bindingsmiddelen met mens, dier en levende en niet-levende natuur met stimuleren van oecumenische processen.

S = SR/(S ∆ Oe)

R= religieuze processen
Oe = oecumenische processen: positieve samenwerkingen tussen verschillende religieuze vormen en processen (voor eenvoudige communicatie, coördinatie tot samenwerking via gebruik van gemeenschappelijke middelen tot samen maken, ontwerpen en uitvoeren van rituelen of deelrituelen.

(35)

Gnostisch harmonie principe Hg: Kennis in en met actie en interactie van tegenstellingen is cruciaal om tot harmonie en tot een hoger niveau van harmonie te komen, door altijd opnieuw in vraag te stellen van de bereikte harmonie. Gnostische harmonie is een specifiek geval van nominalistische harmonie, met specifieke aandacht voor de constructieve rol van tegengestelden om tot succes harmonie en tot een hoger niveau van harmonie  te komen...

(36)

F. Braudel harmonie principe (HB ) of Overwinnaar Harmonie principe (HO):

Opgelet dit overwinnaars harmonie principe leidt potentieel tot zelfvernietiging van de eigen cultuur, misschien zelfs tot die van de mensheid. We zien dit Braudel harmonie- model volgens Braudel onder ander geïllustreerd in de Alexander de Grote veroveringen, de romeinse veroveringen (Punische oorlogen, Europese veroveringen van de romeinen etc.), in de Middeleeuwse Westerse geschiedenis onder meer in de kruistochten, in de koloniale oorlogen, enz. Deze Braudel of overwinnaars harmonie omvat de volgende drie componenten:

1) Stimuleer de positieve attractie processen van het eigen individu, groep, cultuur.
2) Stimuleer de ander: individu, groep, cultuur die uw leiding erkennen
3) bestrijd de ander, groep, cultuur die u bestrijden wreder dan zij U: overtref de wreedheid in destructie van de tegenstander.

(37)

Overwinnaars Harmonie principe (Ho):
Idem als Braudel Harmonie principe (HB)

(38)

Koran Harmonie principe (Hk):

Metaregel
1 als de vijand geneigd is tot vrede, neig dan ook naar Vrede (S8,61)
2 als de vijand hypocriet (dyssociaal) is, vernietig hem (S9, 44 tot 47, 64,67,68)
Ondergeschikt aan deze metaregels vinden we er toepassing van het overwinnaars of Braudel Harmonie principe:
1) Stimuleer de positieve attractie processen van het eigen individu, groep, cultuur.
2) Stimuleer de ander: individu, groep, cultuur die onderwerping erkennen, vergissingen erkennen.
3) bestrijd de ander, groep, cultuur die u bestrijden wreder dan zij U: overtref de wreedheid in destructie van de tegenstander.
Gezien het ondergeschikt zijn hier van de Braudel harmonie principe regels aan de metaregel van vergeving kunnen we hier spreken van een gematigd overwinnaars harmonie principe (HGO) of vergeving Harmonie principe (Hvo) .

(39)

Gematigd overwinnaar Harmonie principe (HGO) :
Ondergeschikt aan een metaregel van  gematigdheid tegenover zijn tegenstander, past de overwinnaars harmonie toe:
1 Stimuleer de positieve attractie processen van het eigen individu, groep, cultuur
2 stimuleer de ander: individu, groep, cultuur die onderwerping erkennen, vergissingen erkennen.
3) bestrijd de ander, groep, cultuur die u bestrijden wreder dan zij U: overtref de wreedheid in destructie van de tegenstander.

(40)

 Vergeving Harmonie principe (Hvo) :
Ondergeschikt aan een vergeving metaregel past de overwinnaarsp Harmonie principe toe
1) Stimuleer de positieve attractie processen van het eigen individu, groep, cultuur.
2) Stimuleer de ander: individu, groep, cultuur die onderwerping erkennen, vergissingen erkennen.
3) bestrijd de ander, groep, cultuur die u bestrijden wreder dan zij U: overtref de wreedheid in destructie van de tegenstander.

(41)

Nieuw Testament Harmonie principe (Hnt):
1 Het rijk is niet van deze wereld (Mattheüs 6/19, 22/21, Mattheüs 18/18)
2 In deze wereld, maximale verdraagzaamheid voor de ander, de vijand (Mattheüs 22/38, Mattheüs 5/39, Mattheüs 5/43, Mattheüs 7/18, 8/21, 9/13)
3 Na het laatste oordeel, na de ondergang van de wereld zal de Braudel Harmonie zeer streng toegepast worden met zeer wreedaardige destructie van de vijand met daarenboven sterke bestraffing en veroordeling van hypocriet gedrag. Opmerking: vele christenen passen de Braudel harmonie ook toe in / op deze wereld.

(42)

Situationistische Harmonie (uitgewerkt en beschreven in sommige jezuïtische werken) Principe (Hcs):

Hypocriet (dyssociaal) gedrag kern van stimulerende strategieën in een Braudel harmonie strategie tegenover de vijand zowel als tegen de bondgenoten. Dit situationisme is vrij populair in meer volkse Christelijke zowel als Islamitische bewegingen.

(43)

Exodus Harmonie principe (HE):
Pas de wet strikt toe (geen vermenging met anderen, maar wel goede behandeling van de vreemdeling) en al de andere volkeren op uw weg zullen vernietigd worden (Exodus V, 20-23, 27, ...).

(44)

Monotheïstisch harmonie principe H(m):
1 Stimuleer de eigen groep
2 Stimuleren van deze persoon, personen (heiligen) die de weg wijzen of voorgesteld kunnen worden als wegbereiders naar de eigen god.
3 bestrijd alle andere groepen die een andere god / goden of geen god vereren.

(45)

Schaal van Harmonieën
We dienen in het oog te houden dat de verschillende vormen van harmonie zoals tot uiting komen in de verschillende culturen niet zonder meer equivalent zijn wat betreft hun harmonie gehalte... De Harmonie ruimte kan gezien worden als bestaande uit verschillende dimensies. De belangrijkste harmonie dimensies zijn volgens ons de volgende:

① positief / lokalisatie: houd rekening met de lokale socio-ecologische-economische omstandigheden
② positief / inclusiviteit: openheid voor individuele, sociale en culturele diversiteit
③ negatief: hiërarchie dominantie: in welke mate wordt de anderen slechts geduld in een ondergeschikte positie
④ negatief: doodstraf: in welke mate wordt afwijking zwaar gesanctioneerd
⑤ positief: gesofisticeerd karakter van conflict resolutie mechanismen (gerecht)

(46)

Elk type Harmonie houdt risico’s in voor zelfvernietiging van eigen individu, eigen groep, eigen cultuur, de mensheid, de natuur...

(47)

Bij confrontatie met en interactie tussen verschillende vormen van Harmonie, is belangrijk oog te hebben voor de situering van beide binnen de schaal van Harmonieën.

(48)

Algemene theorieën dienen dringend ontwikkeld te worden over strategieën van interactie tussen verschillende vormen van harmonieën, voor optimalisatie van gemeenschappelijke groei en co-existentie naar een hoger niveau van harmonie.

(49)

Is het mogelijk globalisatie van harmonieën te creëren, waarbij lokale diversiteit van harmonieën gemaximaliseerd worden?

(50)

Hebben micro en macro harmonieën dezelfde vormen en is er interdependentie tussen de soorten micro en macro harmonieën? Is de metafoor van “kanker”,  en degeneratie van cellen, op microniveau (in bijv. een menselijk lichaam) ook relevant op macroniveau binnen een groep, een cultuur? Zo bijvoorbeeld het aanwenden of verbergen van hypocriet of dyssociaal gedrag binnen een staat, binnen een federatie, binnen een etnische groep…?

(51)

Bij confrontatie tussen twee verschillende types van Harmonie, is het belangrijk te zoeken naar een nieuw type van harmonie van een hoger niveau.

(52)

Is een terrorist per definitie een persoon die vanuit een ander type van harmonie functioneert, ageert en zijn tegenstanders met een ander type harmonie belaagt, bestrijdt?

(53)

Is het bestrijden van terrorisme van welke aard ook, slechts mogelijk binnen een algemeen harmonie model?

 

Klik hier om meer standpunten te zien

Uw commentaren, bedenkingen bij de gepubliceerde standpunten en gnosten, of eigen standpunten  kan u doorsturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ga naar boven

Copyright © 2015 Lotuswebtec.com. Alle rechten voorbehouden.