facebook

 

SPE 53, 1-2 (2016)

SPE53 Kaft

 

TABLE OF CONTENTS

Institutions Education and Blogs: do students want to go Public?
A.-M. Cotton, S. Carvalho

3

La relation entre les jeux de la petite enfance et les intérêts professionnels.

S. Kerger

23

Early Foreign Language Learning from the Viewpoint of Slovene and Spanish Parents. J. Lepičnik Vodopivec, K. Antolin 54
A new pedagogical approach to Law Teaching. From a traditional, artisanal towards an Applied Scientific Justice. F. Vandamme
85

 Institutions Education and Blogs: do students want to go Public?
A.-M. Cotton, S. Carvalho

Abstract

According to Sorensen (2004), virtual environments are conducive to reflection. In this paper the authors reflect on the process of preparing Public Relations students to develop a critical thinking resulting in the expression and argumentation of opinions on digital platforms. They analyse what students do with this competence once they have to become active citizens by using blogs, moving from the vase clos of the private academic sphere into the public sphere. They question the potential impact of students’ weblogs as an emanation of the academic agenda, present in the public sphere, on the public agenda (Berger, 2001). They also reflect on the implications –opportunities and limits- of this approach for lecturers: both ethically and pedagogically.

Résumé
Les auteures se penchent sur le processus de préparation d’étudiants en Relations Publiques à la réflexion critique, prenant appui sur l’expression et l’argumentation d’opinions sur des plateformes digitales –ces dernières étant considérées comme des environnements virtuels propices à la réflexion (Sorensen, 2004). Elles analysent le comportement des étudiants dès lors qu’ils doivent devenir des citoyens actifs sur un blog, migrant du vase clos de la sphère privée académique vers la sphère publique. Elles se questionnent sur l’impact potentiel des blogs d’étudiants comme émanation de l’agenda académique –présent dans la sphère publique- sur l’agenda publique (Berger, 2001). Enfin, elles reflètent sur les opportunités et les limites de cette approche pour les enseignants, tant du point de vue de l’éthique que de la pédagogie.

Samenvatting
Vertrekkend vanuit de digitale platforms als voorbestemde virtuele omgevingen voor reflectie (Sorensen, 2004) analyseren de auteurs het voorbereidingstraject van Public Relations studenten naar kritische reflectie. Zij bespreken de attitude en het gedrag van deze studenten wanneer zij -door te bloggen, hun opinies uit te drukken en te argumenteren- actieve burgers worden, wanneer zij de beschermende omgeving van de academische privé sfeer verlaten om de publieke sfeer binnen te treden. Ze stellen de potentiële impact van studentenblogs in vraag als emanatie van een academisch agenda -aanwezig binnen de publieke sfeer- op het publiek agenda (Berger, 2001). Ze reflecteren over de mogelijkheden en de grenzen van het gebruik van dergelijke digitale platforms voor leerkrachten zowel vanuit een ethisch als vanuit een pedagogisch standpunt.


摘要
根据索伦森(2004)的观点:将数字平台作为虚拟环境是很利于反思的。在本文中作者反思了以培养批判性思维为目的,让公共关系系的学生利用数字平台发表意见和争论的准备过程。他们分析了学生博客上的行为言论,用这种方式使学生成为了积极参与的公民,把他们从貌似紧密的私有学院环境中迁入进了公共环境中,作者还对将学术议程中的一个事件通过学生博客将其作为公共议程展现在公共环境 (伯杰,2001) 中的潜在影响提出了质疑。作者同时反思了这种方式对教师的影响,机会和限制:伦理方面和教学方面。

 
 

La relation entre les jeux de la petite enfance et les intérêts professionnels.

S. Kerger

Abstract
The interest of children for their future professions may be separate categories. Children are influenced by their environment, which comprises among others, their parents, school, media, as well as the games presented to them during their childhood.
In this article, we will present the results of two comparative studies on childhood games; on the one hand, with primary school students and on the other hand with secundary school students.
In the sample of elementary students, we will put the early childhood games in relation to professional interests. From this study we can conclude that the early childhood games have an influence on the career choices.
In order to develop professional interests in accordance with the personality of the child, it would be preferable that he has the choice between a multitude of games that are not exclusively related to stereotypes of gender. This way, the child will have the possibility to develop his own choices and professional interests.

Résumé
L’intérêt des enfants pour leurs professions futures pourrait s’expliquer par le fait que les individus ont tendance à considérer hommes et femmes en catégories distinctes. Les enfants sont influencés par leur environnement qui se constitue, entre autre, par leurs parents, l'école, les médias, ainsi que par les jeux qu’on leur présente durant leur petite enfance.
Dans cet article, nous allons présenter les résultats de deux études comparatives sur les jeux de la petite enfance; d’une part auprès d’élèves du primaire et d’autre part auprès de lycéens.
Dans l’échantillon des élèves du primaire, nous allons mettre les jeux de la petite enfance en relation avec les intérêts professionnels. Nous constatons dans cette étude que les jeux de la petite enfance ont une influence sur les choix professionnels.
Pour que les intérêts professionnels se développent conformément à la personnalité de l’enfant, il serait donc préférable que celui-ci ait le choix entre une multitude de jeux, qui ne sont pas exclusivement liés aux stéréotypes de leur sexe. De cette façon, l’enfant aura la possibilité de développer ses propres choix et intérêts professionnels.

Samenvatting
De voorkeur van kinderen voor hun toekomstige beroep kan worden verklaard door het feit dat de neiging bestaat om mannen en vrouwen in verschillende categorieën te zien. Kinderen worden beïnvloed door hun omgeving, die onder meer bestaat uit hun ouders, school, media, alsook uit het speelgoed waarover zij beschikken in hun vroege kinderjaren.
In dit artikel zullen we de resultaten van twee vergelijkende studies over spelletjes voor kleine kinderen presenteren; een bij basisschoolleerlingen en de andere bij leerlingen uit het secundair onderwijs.
In de steekproef bij de basisschoolkinderen, hebben we de spelletjes uit de vroege kinderjaren in verband gelegd met professionele interesses. Uit deze studie kunnen we afleiden dat de spelletjes bij peuters en kleuters invloed hebben op de carrièrekeuzes.
Om de professionele belangen optimaal af te stemmen op de persoonlijkheid van het kind is het wenselijk dat het kind uit een zo groot mogelijk en gevarieerd aanbod aan spelletjes kan kiezen die niet specifiek gerelateerd zijn aan stereotypen van hun geslacht. Op deze manier zal het kind de mogelijkheid hebben om zijn eigen keuzes en professionele voorkeuren te ontwikkelen.

摘要
对儿童未来职业兴趣的培养可能会因人们倾向认为男女职业分工不同而受影响。儿童接触的环境,包括周边的人,家长,学校,媒体,以及童年时期玩的玩具和游戏等,都会对他们今后的职业兴趣产生影响。
本文我们将介绍两个有关儿童游戏的对比研究结果;一个是在小学生中开展的,另一个是在初中生中开展的。
在实验的学生中,我们把游戏和他们对今后的专业兴趣相联系。通过这项研究我们得出结论: 儿童游戏对他们今后职业的选择有一定的影响。
为了培养符合儿童个性的专业兴趣,最好是让他们不受性别限制地选择游戏,这样,他们才有可能真正地发展自己的选择和专业兴趣。

 

 Early Foreign Language Learning from the Viewpoint of Slovene and

Spanish Parents.

J. Lepičnik Vodopivec, K. Antolin 

Abstract

Increasing globalization, the free movement of people – one of the four fundamental freedoms of the EU internal market – and remarkable scientific and technological advances have made it necessary to have high linguistic competence, not only in one’s native language, but also in foreign languages. Early foreign language learning (FLL) is thus rightly gaining greater importance in curricula; nevertheless, we should not underestimate the parents' role in the process – factors include the number of foreign languages (FL) they speak, their attitude and beliefs, their socioeconomic status, etc. The theoretical part of this article presents some of the factors that influence early FLL, as well as a comparison of FLL in Slovenia and Spain. We proceed with an overview of the empirical research carried out among the Slovenian and Spanish parents. We evaluated the self-assessment of 96 Slovenian and 106 Spanish parents on their FL knowledge, their viewpoint on how many languages a child should speak, when they think the most appropriate age to start learning a FL is, how much they think learning a FL burdens a child, on intrinsic and extrinsic factors that affect language learning, and on what makes for an appropriate FLL teacher. Finally, it reveals the parent’s evaluation on the importance of some factors that affect FLL. The findings indicated that Spanish parents are more in favour of early FLL, especially regarding advanced teaching approaches like CLIL.

Résumé
La mondialisation croissante, la libre circulation de personnes - l'une des quatre libertés fondamentales du marché intérieur de l'UE - et les progrès scientifiques et technologiques remarquables ont rendu nécessaire d'avoir toujours de meilleures compétence linguistiques, non seulement dans sa langue maternelle, mais aussi dans les langues étrangères. L'apprentissage précoce de langues étrangères (FLL) est donc à juste titre en train de gagner en importance dans les curricula; néanmoins, nous ne devons pas sous-estimer le rôle des parents dans ce processus – le nombre de langues étrangères (FL) qu’ils parlent eux-mêmes, leur attitude et leurs croyances, leur statut socio-économique, sont des facteurs parmis d’autres qui déterminent leur choix. La partie théorique de cet article présente quelques-uns des facteurs qui influencent l’apprentissage précoce de langues étrangères, ainsi qu'une comparaison de l’apprentissage de langues étrangères en Slovénie et en Espagne. Nous procédons à un récapitulatif sur la recherche empirique menée auprès de parents slovènes et espagnols. Nous avons examiné l'auto-évaluation de 96 parents slovènes et de 106 parents espagnols sur leurs connaissances de langues étrangères, leur point de vue sur le nombre de langues qu’un enfant devrait parler, l'âge selon eux le plus approprié pour commencer à apprendre une langue étrangère, combien qu’ils pensent que l'apprentissage d'une langue étrangère pèse sur l’enfant, sur les facteurs intrinsèques et extrinsèques qui affectent l'apprentissage de langues, et sur les qualités spécifiques qu’un enseignant en langues étrangères devrait avoir. Finalement, l’évaluation révèle l'importance que montrent les parents pour certains facteurs qui affectent l’apprentissage de langues étrangères. Les résultats indiquent que les parents espagnols sont plus en faveur d’un apprentissage précoce de langues étrangères, en particulier concernant les méthodes d'enseignement avancées tels que l’EMILE.

Samenvatting
De toenemende globalisering, het vrije verkeer van personen - een van de vier fundamentele vrijheden van de interne markt van de EU - en de opmerkelijke wetenschappelijke en technologische vooruitgang – vereisen een hogere taalvaardigheid, niet alleen in de eigen moedertaal, maar ook in vreemde talen. Vroeg vreemdetalenonderwijs (FLL) is dus terecht van steeds groter belang in de curricula. We mogen echter de rol van de ouders in dit proces niet onderschatten - factoren zijn onder meer het aantal vreemde talen (FL) die zij zelf spreken, hun houding en overtuigingen, hun sociaal-economische status, etc. Het theoretische gedeelte van dit artikel bevat enkele van de factoren die vroeg vreemdetalenonderwijs (FLL) beïnvloeden, alsook een vergelijking van FLL in Slovenië en Spanje.Vervolgens geven we een overzicht van het empirisch onderzoek uitgevoerd bij de Sloveense en de Spaanse ouders. We onderzochten de zelfevaluatie van 96 Sloveense en 106 Spaanse ouders op hun vreemdetalenkennis, hun standpunt over hoeveel talen een kind zou moeten spreken, wat volgens hen de meest geschikte leeftijd is om een taal vreemde taal te beginnen leren, in hoeverre ze denken dat het leren van een vreemde taal het kind belast, op intrinsieke en extrinsieke factoren die invloed hebben op het leren van een vreemde taal, en over welke specifieke kwaliteiten een onderwijzer in vreemde talen zou moeten beschikken. Tot slot onthult de evaluatie door de ouders het belang dat ze hechten aan sommige factoren die invloed hebben op het vreemdetalenonderwijs. Deze bevindingen brachten aan het licht dat de Spaanse ouders meer belang hechten aan vroeg vreemdetalenonderwijs, vooral met betrekking tot geavanceerde benaderingen van het onderwijs zoals onderwijs van een niet-taalvak in een andere taal dan de moedertaal (CLIL).

摘要
在日益全球化,人们可以自由流动 - 欧盟内部四分之一的市场基本自由- 卓越科学技术进步的今天,使得人们对提高语言竞争力的要求越来越高,人们不仅要学自己的母语,而且还要学外国语。因此早期对儿童开设外语学习课程显得更加重要; 尽管如此,我们不应低估家长在这个过程中的角色 – 其中包括他们能说几门外语,他们的态度和信念,他们的社会经济状况,等。本文从理论上提出了一些影响早期儿童学习外语的因素,以及对斯洛文尼亚和西班牙地区开展的早期外语教学进行了比较。我们对斯洛文尼亚和西班牙的家长进行的实证研究加以概述。我们在所选的96位斯洛文尼亚的家长和106位西班牙语的家长中关于他们对儿童早期外语教学方面的知识进行了评估,其中包括孩子应该讲多少种语言,什么时期儿童最合适开始学习一门外语,学习一门外国语对儿童的负担有多重? 有哪些内在和外在因素会对儿童的外语学习有影响,并且什么样的老师适合儿童早期外语教学。最后,文章展示了家长对影响儿童早期外语学习的重要因素的评估意见。 研究结果表明,西班牙的父母更倾向于早期外语学习,特别是使用先进的教学方法,如内容和语言综合学习法。

 

 A new pedagogical approach to Law Teaching. From a traditional, artisanal towards an Applied Scientific Justice.

F. Vandamme 

Abstract
It is urgent that the traditional, artisanal way of approaching justice in its main kernel function of “conflict resolution avoiding that opponents use violence”, is put aside in view of an empirical applied scientific approach to “conflict resolution” in the most general but also in the most concrete perspective. In this perspective we look at 1) the main challenges of Justice, 2) the core task of Justice, 3) the several styles used in Justice and 4) the several actors in the justice processes.
In this perspective we will look at the micro- as well as at the macro-organisations and the role of conflicts and conflict resolution. So the metaphors of Euplasia and autoimmunity at the micro-level seem to be attractive and useful for better understanding the role of Justice in society at large.
Another interesting dimension is the pluri-intelligence approach needed in the Justice applications. A third interesting metaphor at the Justice level is the enzymes metaphor on the micro-level. Finally, an illustration for an applied scientific approach to the domain of criminal law is introduced.
Several basic conclusions for an elaboration of teaching and education in Law are formulated from an applied scientific approach.

Résumé
Il est urgent que la manière artisanale traditionnelle d'aborder la justice dans sa principale fonction de base, c.à.d. la «résolution des conflits pour éviter que les opposants utilisent la violence", soit mise de côté en vue d'une approche scientifique empirique appliquée de la «résolution des conflits» dans la perspective la plus généralisée mais aussi la plus concrète. Dans cette perspective, nous examinons 1) les principaux défis de la Justice, 2) la tâche essentielle de la Justice, 3) les différents styles utilisés dans la Justice et 4) les différents acteurs dans les procédures judiciaires.
Dans cette perspective, nous allons examiner les micro ainsi que les macro-organisations et le rôle des conflits et de la résolution des conflit. Ainsi, au niveau micro, les métaphores de Euplasia et auto-immunité semblent être attrayants et utiles pour une meilleure compréhension du rôle de la Justice dans la société en général.
Une autre dimension intéressante est l'approche de la pluri-intelligence, si nécessaire dans les applications de la Justice. Une troisième métaphore intéressante au niveau de la Justice est la métaphore des enzymes au niveau micro. Enfin, une illustration d’une approche scientifique appliquée au domaine du droit pénal est introduite.
Plusieurs conclusions de base en vue d’une élaboration de l'enseignement et de l'éducation en Droit sont formulées à partir d'une démarche scientifique appliquée.

Samenvatting
Het is dringend dat de traditionele, ambachtelijke benaderingswijze van Justitie in zijn belangrijkste kernfunctie, nl. "conflictoplossing om te voorkomen dat de tegenstanders geweld gebruiken", opzij wordt gezet in voordeel van een empirische toegepaste wetenschappelijke benadering van "conflictoplossing" in de meest algemene, maar ook in de meest concrete vooruitzichten. In dit perspectief kijken we naar 1) de belangrijkste uitdagingen van Justitie, 2) de kerntaak van Justitie, 3) de verschillende gebruikte stijlen in Justitie en 4) de verschillende actoren in de gerechtelijke procedures.
In dit perspectief zullen we kijken naar de micro- zowel als naar de macro-organisaties en de rol van conflicten en het oplossen van conflicten. Daarbij lijken de metaforen van Euplasia en auto-immuniteit op micro-niveau aantrekkelijk en nuttig voor een beter begrip van de rol van Justitie in de samenleving in het algemeen.
Een andere interessante dimensie is de nood aan de pluri-intelligentie aanpak in de toepassingen van Justitie. Een derde interessante metafoor op het niveau van Justitie is de enzymen metafoor op micro-niveau. Tenslotte wordt een voorbeeld van een toegepaste wetenschappelijke benadering in het strafrechtelijk domein geïntroduceerd.
Verschillende fundamentele conclusies voor een uitwerking van het onderwijzen en studeren in Rechten zijn geformuleerd vanuit een toegepaste wetenschappelijke benadering.

摘要
当今迫切需要的是抛开传统人为的方式实现司法“避免矛盾双方使用暴力解决冲突”的主要核心功能 ,而把应用科学的经验方法作为 “解决冲突” 的最普遍的和最实用的路径。从这个角度出发,我们分析了1)司法的主要挑战,2)司法的核心任务,3)司法的几种类型,4)司法过程中的几种行为人。
由此,我们进一步对微观以及宏观组织,冲突中的每个角色和冲突的解决方案进行了刨析并把微观层面上的细胞正常增生和自体免疫性疾病作为隐喻,这样似乎更能帮助人们理解司法在整个社会中的作用。

 

 

 

Ga naar boven

Copyright © 2015 Lotuswebtec.com. Alle rechten voorbehouden.