facebook

 

Prof. F. Vandamme 

Identiteit versus discriminatie (1)

Geen discriminatie

"Geen discriminatie op basis van seks, ouderdom, ras..."

 

Identiteit versus discriminatie (2)

Identificatie

Op basis van het principe dat geen discriminatie toegelaten is op basis van seks, ouderdom of ras ligt het voor de hand dat op identiteits- en officiële administratie en bedrijfsdocumenten alle gegevens die niet strikt noodzakelijk zijn voor de identificatie en die een aanleiding kunnen zijn voor discriminatie, niet mogen vermeld worden.

 

Identiteit versus discriminatie (3)

Identiteitsgegevens

Identiteit gegevens die niet noodzakelijk zijn voor identificatie en die kunnen aanleiding geven tot discriminatie,  zijn: ras,  geslacht,  ouderdom,  beroep,  opleiding, bezit,  religie, levensvensbeschouwing, familie, afkomst.

 

Identiteit versus discriminatie (4)

Identificatie formulieren

Het ligt dan ook voor de hand dat dergelijke gegevens niet opgeslagen mogen worden op identificatie formulieren, identiteitskaarten, visa, paspoorten...

 

Identiteit versus discriminatie (5)

Selectieprocedures

Wanneer beroepskwalificaties aan de orde zijn bij bijvoorbeeld selectieprocedures voor personeel, dan kan uiteraard studies, diploma's, opleidingen, beroepservaringen een rol spelen. In dit geval kunnen ze opgevraagd worden. De kandidaat voor de functie kan vrijwillig de nodige informatie geven, wat hijzelf relevant vindt. Hij kan echter niet verplicht worden dit in extenso aan anderen te geven. Uiteraard weglatingen kunnen desgevallend zijn kansen op succes verkleinen . Maar dit is zijn eigen keuze. Omgekeerd wanneer hij niet selectie wegens bijvoorbeeld over-kwalificatie vreest, kan hij/zij selectief de informatie toeleveren.

 

Identiteit versus discriminatie (6)

De meest frequente discriminaties

De meest frequente discriminaties in onze hedendaagse maatschappij zijn gebaseerd op 1) geslacht, 2) afkomst, 3) ouderdom en 4) religie.

 

Identiteit versus discriminatie (7)

De aanpak

Deze vormen van discriminatie zijn de ene al gemakkelijker dan de andere aan te pakken.

 

Identiteit versus discriminatie (8)

Discriminatie op basis van geslacht

Dit is administratief gemakkelijk op te lossen. Aanduiding van geslacht is tegenwoordig immers eigenlijk volledig administratief overbodig. Man of vrouw of .mengvormen  van geslacht zijn volledig administratief irrelevant geworden, daar elk individu, onafhankelijk van zijn geslacht, dezelfde burgerlijke rechten en plichten heeft. Het laatste obstakel was huwelijk, en ermee verbonden adoptie. In de meeste Europese landen hebben we volledige gelijkschakeling. Vandaar de omissie van deze gegevens is voor de hand liggend en noodzakelijk.

Identiteit versus discriminatie (9)

Discriminatie op basis van ouderdom

Dit is eveneens een zeer zware en erge grond voor discriminatie. Het enig antwoord hier is verbod van administratieve vereiste voor het aangeven van geboortedatum. Het gevolg hiervan is dan wel dat ook voorrechten t.o.v. ouderdom, dienen te vervallen. Het loon, minimum loon kan niet langer afhankelijk zijn van  ouderdom.

Identiteit versus discriminatie (10)

Geboortedatum

Een ander probleem is hoe men kan vermijden dat de geboorte datum, ofkan men zoals bij de romeinen een cruciale factor is voor identificatie.  Hoe differentiëren van mensen met dezelfde naam en geboorte plaats? Maar ook nu is geboorte datum niet voldoende in sommige gevallen. Kan een geboorte identificatie gebeuren op basis van een code die de ouderdom verbergt??? Of kan men zoals bij de romeinen werken met leeftijdsgroepen: kind, jeugd ,…

Identiteit versus discriminatie (11)

Identificatie op basis van afkomst

Hier is de naam: voornaam en familienaam gedurende wel vele generaties een belangrijke hinderpaal. Bij immigratie en emigratie immers zien we dat het ongeveer een 4 à 7 generaties gemiddeld duurt vooraleer een bepaalde uitheemse naam ingeburgerd is in een lokale gemeenschap. Het recht geven om gemakkelijk naamverandering te realiseren is hier een optie. Men dient echter in het oog te houden dat velen hun herkomst in ere willen houden en dit niet willen opofferen voor hun inburgering.

Identiteit versus discriminatie (12)

Abstracte codering

Een alternatieve oplossing zou kunnen zijn dat bij selectieprocedures, men de identificatie van de kandidaten zou uitvoeren op basis van abstracte codering der kandidaten. Ook bij interviews en praktische proeven, zou men deze abstracte codering kunnen aanwenden.

Identiteit versus discriminatie (13)

Religie

Op het eerste zicht lijkt dit gemakkelijk op te lossen. Het is slechts een probleem voor deze godsdiensten waar bepaalde kledingstukken of haartooi de religieuze ingesteldheid veruitwendigen. Een oplossing voor het bestrijden van discriminatie in deze situaties is niet voor de hand liggend en vereist veel diepgaande ingrepen en oplossingen.

Identiteit versus discriminatie (14)

Hoofddoeken en vrijheid

Vrij populair is de visie dat het dragen van een hoofddoek  eigenlijk een teken van onvrijheid is en vandaar zelf verboden dient te worden in een  westerse progressieve maatschappij. Als men dit denkt betekent dit dat een nudist eveneens vrijer is dan een geklede person? Misschien is dit wel waar in zekere opzichten. Het is echter dit helemaal niet, wanneer kledij (ook een hoofddeksel) op zijn beurt een  taboe Is geworden.

 

 

 

 

 

 

Ga naar boven

Copyright © 2015 Lotuswebtec.com. Alle rechten voorbehouden.